ภาคใต้ /ทีมงานหมอพืชพันไมค์ ก็ไปทำเกษตรอินทรีย์นะคะพร้อมทีมงานมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้

0
9

ภาคใต้ /ทีมงานหมอพืชพันไมค์ ก็ไปทำเกษตรอินทรีย์นะคะพร้อมทีมงานมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้

– หมอพืชพันไมล์ (พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล)
นักเกษตรอินทรีย์อิสระ,นักพัฒนาอิสระ

– อาจารย์ ภาค (นาย ชนกร นิรันดร์)
นักวิจัยอิสระ
นักสร้างนักวิจัยชุมชน
(โครงการ ข้าวเหนียวหอมนาคา)

– อาจารย์ สมัย เขาแก้ว
นักวิขาการอิสระ

เดินทางติดตามงาน ชี้แนะ ให้กำลังใจ เกษตกร โครงการ ส่งเสริมและสนุบสนุนให้เกษตกร และผู้ประกอบการณ์ ปลูก ผลิต แปรรูป สมุนไพร เศรษฐกิจ มาตรฐานการทำยา ครบวงจร ในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ
ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นำร่อง 10 จังหวัด ในพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก เพื่อสร้างงานสร้างเงิน สร้างอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน เพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพ มาตรฐานการทำยา ในสถาณการณ์โควิด-19 วิกฤต สร้างโอกาสที่ดีเสมอ
และต่อมาอีกที่
ทางภาคใต้ (ล่องใต้)
จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

พี่น้องเกษตกรชาวไทยไม่ต้องเสียใจนะคะ
เพียงส่งเสียงมา หมอพืชพันไมล์พร้อมทีมงานพร้อมทุกที่ไปหาถึงที่ค่ะ

#หมอพืชพันไมล์
#นักพัฒนาอิสระ
#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
#รวมพลคนอินทรีย์
#สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ครบวงจร

สร้างรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง