อบจ.ชัยภูมิ ประชุมการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ เพื่อใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่

0
55

อบจ.ชัยภูมิ ประชุมการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ เพื่อใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่

9 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านจัดเก็บภาษีน้ำมัน , ภาษีโรงแรม และภาษียาสูบ เพื่อให้เป็นรายได้ของ อบจ. นำมาเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ อบจ. เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยมีนายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก ,นายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการ นายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ