กำนันตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโดยใช้รถตู้ ของปกครองท้องถิ่นท่าขุนรามรับส่ง

0
16

“ทุกข์ของชาวบ้าน คืองานของพวกเรา”
กำนันตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโดยใช้รถตู้ ของปกครองท้องถิ่นท่าขุนรามรับส่ง


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำแพงเพชร มอบหมายให้นายวันชัย อุดบัววงค์
สารวัตรกำนัน นายบัญเทิง ก้อนทอง ผญบ.หมู่ที่ 1 นายวิศรุต เพ็ชรชำลิ ผญบ.หมู่ที่ 2 นายรุ่งโรจน์ สายสุรินทร์ ผญบ.หมู่ที่ 8 นำประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซินป้องกันโรคเชื้อไวรัส โควิด – 19 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงพชร
โดยมีรถตู้ของปกครองท้องที่ตำบลท่าขุนราม บริการ รับ-ส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟรี….! และบริการต่อเนืองเป็นประจำทุกวัน เป้าหมายเพื่อต้องการให้พี่น้องชาวบ้านในตำบลท่าขุนรามฉีดวัคซีน ป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ให้ครบทุกคนเพื่อป้องกันการติดเชื้อการสูญเสียและ เมื่อโรคระบาดลดลงเศรษฐกิจของตำบลท่าขุนรามจะได้กลับมาดีดังเดิม
สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน