เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบแต่งงาน 50 ปี คุณพิสิฏฐ์ – คุณสุจินต์ สุพิชญางกูร บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษโรพยาบาล สวรรค์ประชารัษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)

0
29

เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบแต่งงาน 50 ปี คุณพิสิฏฐ์ – คุณสุจินต์ สุพิชญางกูร บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษโรพยาบาล
สวรรค์ประชารัษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) โดย
มีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลฯ ขออนุ โมทนาบุญ ขอให้ท่านและ
ครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.