การประชุมติดตาม และประเมินผล โครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

0
24

การประชุมติดตาม และประเมินผล โครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตาม และประเมินผลโครงการ
พลังบวร:ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธีรธรรมพิมล ดร. เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร ผู้นำศาสนสถาน และผู้แทน จำนวน ๑๘ แห่ง เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และกำลังใจในการดำเนินงานของศาสนสถานทุกแห่ง

ผู้สื่อข่าว สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและหัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ได้มีโอกาสส่วนร่วมเข้ารับฟังการการประชุมติดตาม และประเมินผล โครงการพลังบวร ในครั้งนี้

ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ๒๕๖๔
รายชื่อวัด/ศาสนสถานที่เข้าร่วมประชุม
๑.วัดควนสุบรรณ ๒.วัดโฉลกศิลาราม ๓.วัดวารีวงก์
๔.วัดบ้านส้อง ๕.วัดคลองตาล ๖.วัดท้องอ่าว
๗.วัดนันทาราม ๘.วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
๙.วัดโลการาม ๑๐.วัดวราราม ๑๑.วัดบางสวรรค์
๑๒.วัดบางสาว ๑๓.วัดบ่อพุทธาราม ๑๔.วัดละไม
๑๕.วัดสมัยสุวรรณ ๑๖.วัดบางหอย ๑๗.วัดปากเตลิด ๑๘.วัดสองพี่น้อง
เป็นการประชุมครั้งสำคัญของการประชุมติดตาม และประเมินผล โครงการพลังบวร ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งนี้ครับ