“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน!!

0
58

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เปิดอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564เวลา 09.00 น. พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนงคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชน สังคม ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการภัยพิบัติ และสามารถรับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในการร่วมมือ ร่วมใจ ในการรับมือหากเกิดภัยพิบัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการป้องกันและบรรเทา เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม รร.บ้านขามป้อม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กิจกรรมที่สำคัญมีดังนี้

1.ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน จำนวน 400 ต้น

2.ปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำในชุมชน จำนวน  25,000 ตัว

3.รับฟังการบรรยายการดับเพลิงในชุมชน และ สาธิตการดับเพลิง

โดย นายเจษฎา วรรณศรี เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และ คณะ เป็นวิทยากร ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!