ชป. จัดสื่อสัญจร โครงการฯ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จ.ภูเก็ต

0
4

ชป. จัดสื่อสัญจร โครงการฯ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จ.ภูเก็ต

วันนี้ (2 กันยายน 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมเปิดกิจกรรมสื่อสัญจรออนไลน์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference

การทำกิจกรรมสื่อสัญจรในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของโครงการศึกษาฯ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กลับประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของจังหวัด รวมทั้งประสบอุทกภัยในช่วงฝนตกหนัก กรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่สำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ลงพื้นที่ศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการฯ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองถลาง จังหวัดภูเก็ต และสร้างความมั่นคงในด้านทรัพยากรทางน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับโครงการศึกษาฯ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต มีแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบไปด้วย โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน 19 โครงการ และโครงการเพื่อการบรรเทาอุทกภัย จำนวน 6 โครงการ รวมทั้งหมด 25 โครงการ โดยปัจจุบันได้คัดเลือกโครงการที่สำคัญเพื่อนำไปศึกษาความเหมาะสม จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้แก่ โครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ แก้มลิงใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่า โดยในช่วงฤดูฝน จะสูบน้ำไปใช้เพื่อการประปาโดยตรงจากแก้มลิง และสูบผันน้ำไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ส่วนในช่วงฤดูแล้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเป็นแหล่งสันทนาการของประชาชน และโครงการเพื่อการบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองถลาง เป็นงานปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหลัก ได้แก่ คลองพัง-คลองถลาง คลองบ้านบางขนุน และคลองบางโจ การขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยใช้ความกว้างตามสภาพภูมิประเทศเดิม และการปรับปรุ่งสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองถลางและคลองสาขา สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากและแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป