พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.แม่วงก์ เพือประชุมเร่งรัดติดตามคดีสำคัญ

0
38
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.แม่วงก์ เพือประชุมเร่งรัดติดตามคดีสำคัญ


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์
ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.แม่วงก์ และประชุมเร่งรัดติดตามคดีสำคัญ โดยมี พ.ต.อ.ลือชัย แตงร่ม ผกก.(สอบสวน)​ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ รรท.ผกก.สภ.แม่วงก์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่วงก์ ให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนโยบายในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ดังนี้
1. เร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีอาญาที่ 51/2564 ของ สภ.แม่วงก์ จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เสนอข่าวเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าของคดี เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ 80/10 หมู่ที่ 13 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีให้ครบถ้วน และติดตามจับกุมผู้ต้องหาในคดี
2. กำชับพนักงานสอบสวนทุกนาย ในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค. 56 โดยเคร่งครัด
3. กวดขันระเบียบวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 37 โดยผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย และจรรยาบรรณตำรวจโดยเคร่งครัด
4. เมื่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับจิตอาสาในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือสถานพยาบาล ให้จัดยานพาหนะพร้อมพลขับจิตอาสาเข้าร่วมการปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจมีอาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุข หรืออาสาสมัครประชาชนในพื้นที่มาร่วมปฏิบัติด้วย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำการป้องกันตนเองเป็นสำคัญไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ใส่หน้ากากอนามัย Face shield ชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE สวมถุงมือยางและให้เปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้พร้อมในการปฏิบัติ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค พร้อมทั้งให้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดยานพาหนะก่อนและหลังปฏิบัติภารกิจด้วยทุกครั้ง
5. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับเหตุ เช่น โล่ เสื้อเกราะ ไม้ง่าม ปืนไฟฟ้า จัดให้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจอย่างสม่ำเสมอ และศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประชุมชี้แจง ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีโดยยึดหลักรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
6. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ได้ทราบถึงความห่วงใยของ ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชา ชอให้ทุกคนตระหนัก มีความเข้าใจในประโยชน์และความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการตลอดจนมาตรการที่กำหนด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
7. เพิ่มมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นในสถานที่ทำการและบริเวณที่ตั้งหน่วย โดยการปฏิบัติงานหรือการประชุมในอาคารที่ทำการที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และหนังสือสั่งการของ ตร. ที่ได้สั่งการไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เช่น ให้มีการเว้นระยะห่าง การคัดกรองโรค
8. กำชับการปฏิบัติให้ชุดสายตรวจร่วมให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ให้เพิ่มความเข้มงวด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนเรื่องการห้ามเปิด หรือเปิดเกินเวลาให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้เน้นการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือคำสั่งต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การรวมตัวมั่วสุมดื่มสุรา ยาเสพติด การพนัน หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
9. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจ จุดสกัด งานป้องกันปราบปราม งานจราจร และงานสืบสวน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ Standard Operation Procedure(SOP) ตามที่ ตร. สั่งการไว้แล้ว และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการควบคุมโรคโดยยึดหลัก DMHTTA สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่นๆ ให้นำแนวทางไปปรับใช้ตามความเหมาะสม และกรณีตรวจพบกำลังพลหรือครอบครัวมีอาการป่วย มีอาการไม่พึงประสงค์ ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข การ Isolation การเข้ารับการรักษา ตลอดจนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ของทั้งกำลังพลหรือครอบครัว
10. เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม มีบุคคล กลุ่มบุคคลได้เผาทำลายป้ายฯ จึงกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ สถานที่ติดตั้งป้ายฯ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่
๑๑. กำชับให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริการประชาชนของ สภ. ทั้งในและนอกสถานที่ ให้เกิดความพึงพอใจสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้