วุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์” ร่วมพิธี MOU ระหว่าง ส.ป.ก.- สกพอ. เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่ EEC

0
27

“วุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์” ร่วมพิธี MOU ระหว่าง ส.ป.ก.- สกพอ. เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่ EEC

นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพรในพื้นที่ EEC โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อยกระดับพืชสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งแต่การเพาะปลูก ทำตลาดนำนวัตกรรมผลิต ปลอดภัย ขายได้ราคา เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

ทั้งนี้ โดยยึด 4 แนวทางหลักความร่วมมือ สู่โมเดลธุรกิจ เพื่อได้ผลเร็วและเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.สนับสนุนใช้ประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินอีอีซี เกษตรกรปลูกสมุนไพร มีกฎหมายรองรับ
2. ส่งเสริมสนับสนุน ข้อมูลที่ดินรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. เกิดเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่มีความพร้อม นำเทคโนโลยีการผลิต
4. สร้างเครือข่ายงานวิจัย ต่อยอดสมุนไพรไทย ได้ตรงความต้องการของตลาด
#ข่าวเกษตรออนไลน์