“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

0
8

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้แทนกระทรวง และผู้แทนหน่วยงาน ร่วม 40 คน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนหน่วยงาน และอำเภอ ร่วม 50 คน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สำหรับระเบียบวาระการประชุม และหรือข้อราชการที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 การไกล่เกลี่ยคดีปกครอง เป็นต้น โดยมีพิธีการก่อนการประชุม 1 พิธี คือ การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ในส่วนราชการต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมร่วมมือและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid – 19 และมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”