อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง อบต.คีรีราษฎร์ เจ้าหน้าที่สาสุข ตำรวจ ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการ จัดตั้งศูนย์ รักษาต่อในชุมชน หรือ CI

0
18

อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง อบต.คีรีราษฎร์ เจ้าหน้าที่สาสุข ตำรวจ ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมการ จัดตั้งศูนย์ รักษาต่อในชุมชน หรือ CI

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น
นาย สมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้
นายรัตนกุล สังขะศิลา
ปลัดอำเภอพบพระ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง โดยมี นายธวัชชัย คำแก้ว
หัวสาธารณสุขอำเภอพบพระ
นายชานน โชติคัคนานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดบริการประชาชนคีรีราษฎร์ พร้อมทั้งหัวหน้ารพ. สต.ร่มเกล้า(กม.44) เจ้าหน้าที่รพ. สต. ฝ่ายปกครองลงพื้นที่
เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ CI ศูนย์รักษาต่อในชุมชน ชุมชนอิสลาม ( ชุมชนมุสลิม มัศยิดอิคลาส )หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรีราษฎร์อำเภอพบพระจังหวัดตาก
หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อ covid19 ในชุมชนดังกล่าว
โดย.
ตรวจ 147ราย( ตัวอย่าง )
ผล + 33ราย

คำสั่งจังหวัดตาก
ที่ ๒๙๗๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จังหวัดตาก
ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว
และให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation)
จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ในพื้นที่
อำเภอพบพระ พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านขุนห้วยช่องแคบ ตำบลช่องแคบ
และชุมชนมุสลิม มัสยิดอิคลาส หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรีราษฎร์ ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคมิให้ขยายเป็นวงกว้าง
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น.
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก
จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยให้ดำเนินการตาม
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์เป็นหน่วยงานหลัก
ในการปรับปรุงหรือดำเนินการอื่นใดในการดำเนินงานจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community
Isolation)
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน