อบจ.ชัยภูมิ ร่วมฟังบรรยาย “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” โดยวิทยากร ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

0
10

อบจ.ชัยภูมิ ร่วมฟังบรรยาย “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” โดยวิทยากร ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

25 สิงหาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา รองนายก อบจ. พร้อมด้วยนายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก ,นายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก ,นายเสถียร เที่ยงตรง ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ชัยภูมิ , ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพ ” “เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิสิต ไขแสง ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
โดยนายนิสิต ไขแสง ได้บรรยายให้ความรู้ในด้านเกษตรทำอย่างไร เกษตรกร ถึงจะยั่งยืนประสบผลสำเร็จ โดยการสนับสนุน ของ อบจ ตาม บทบาทของ อบจ.ที่สามารถกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ,ส่งเสริมแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพ, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ภายใต้กฎหมาย เพื่อยกระดับภาคเกษตรกรของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สร้างรายได้ในครอบครัว สร้างอาชีพแบบยั่งยืน โดย อบจ. ชัยภูมิ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ให้สามารถสร้างรายได้ภายในครอบครัว ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป