นายสมบูรณ์ ละน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

0
16

นายสมบูรณ์ ละน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น .
นายสมบูรณ์ ละน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ที่ประชุมสภามีมติเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และคณะผู้บริหารเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2, 3และหมู่ที่ 7 จำนวน 12 โครงการ สภามีมติเห็นชอบทั้ง 12 โครงการ และผู้บริหารเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด จำนวน 1 เครื่อง สภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ