“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีพนักงานไอเฟคร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เร่งพิจารณาคดี!!

0
16

“กรมบังคับคดีชี้แจงกรณีพนักงานไอเฟคร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เร่งพิจารณาคดี!!

ตามที่มีข่าว กรณีพนักงานไอเฟคถูกกลุ่มนายทุนกลั่นแกล้งจึงได้ทำหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาไม่ฎีกาภายหลังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาแล้ว

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่าในกรณีดังกล่าวบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำเลยในคดีล้มละลายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ให้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานบริษัทจำเลยไว้ก่อนที่จะถูกฟ้องล้มละลาย และได้มีการต่อสู้คดีกันจนกระทั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยแล้ว แต่เนื่องจากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษาภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ตามกฎหมายล้มละลายที่จะต้องพิจารณาว่าจะยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษหรือไม่ จึงได้มีคำสั่งเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว บัดนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้พิจารณาและเห็นว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงมีคำสั่งไม่ยื่นฎีกา และได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

กรมบังคับคดี 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th