“อุตรดิตถ์ยกย่อง ๙ ครอบครัวคุณธรรม ๙ คนดีศรีอุตรดิตถ์ และยกย่อง ๒๐ สื่อมวลชนคุณธรรม”

0
22

“อุตรดิตถ์ยกย่อง ๙ ครอบครัวคุณธรรม ๙ คนดีศรีอุตรดิตถ์ และยกย่อง ๒๐ สื่อมวลชนคุณธรรม”

​วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

​จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับรองผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอจำนวน ๑๒๕ ชุมชน ๑๗ องค์กร และ ๙ อำเภอ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม หรือรางวัลคนดีศรีอุตรดิตถ์ ระดับจังหวัด จำนวน ๙ ครอบครัว และ ๙ คนดีศรีอุตรดิตถ์ รวมทั้งมีการยกย่อง ๒๐ สื่อมวลชนคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ร่วมนำเสนอข่าวเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการกระทำดี การเน้นคนดีมีคุณธรรม โดยไม่มีค่าจ้างหรือรางวัลตอบแทนใด

​​นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ด้วยดีเสมอมา และคาดว่าคงได้ความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป เพราะสื่อมวลชนเป็นปัจจัยและองค์ประกอบหลักในปัจจุบัน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคุณธรรมได้ ทั้งนี้ จะได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการมอบเกียรติบัตรยกย่องครอบครัวคุณธรรม บุคคลคุณธรรม (คนดีศรีอุตรดิตถ์) และสื่อมวลชนคุณธรรมประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเร็วต่อไป

นาคา คะเลิศรัมย์/ผู้สื่อข่าว