นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด)

0
11

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด)


วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสื่อสาร ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด)โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมประชุมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอร่างผังน้ำที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ประกอบการศึกษาโครงการ