นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย

0
10

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย


วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาทบทวนการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย ในการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคราชการและภาคเอกชน