“บิ๊กหมอก”ประธานคณะทำงานประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี!!

0
39

“บิ๊กหมอก”ประธานคณะทำงานประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี!!

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ประธานคณะทำงานประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร)นางจิรานาภา สุวรรณปรุง เลขาคณะทำงาน และนายสายัณห์ สมบูรณ์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี( กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น โดยกระจายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ศูนย์ละ 1 แสนต้น โดยแบ่งครึ่ง 5หมื่นต้นให้กับ ศพก ( โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) โดยทั่วประเทศมีอยู่แค่ 10 ศูนย์ (ศูนย์ขยายพันธุ์พืช) 10 จังหวัด ดังนี้

-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1.ชลบุรี
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2.ตรัง
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3.นครราชสีมา
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4.นครศรีธรรมราช
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5.บุรีรัมย์
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6.พิษณุโลก
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7.มหาสารคาม
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8.ลำพูน
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9.สุพรรณบุรี
-ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10.อุดรธานี

และยังได้รับความรู้ วิธีการที่ถูกต้องในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อที่จะไปปลูกต่อในจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและบรรยาย พร้อมเยี่ยมชมแปลงพันธ์ุพืชต่างๆโดยรอบของศูนย์ที่1จังหวัดชลบุรี โดยมี

1.นายบรรพต เชื้อเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช
2.นายมนตรี กุฎีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3.นางสาวรัตติกาล กลัดเข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4.นางสาวพุทธรักษา เสรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ณ.ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชทึ่1 จ.ชลบุรี

################################