นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.)

0
14

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.)


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อทราบสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ