ทุกข์ของชาวบ้าน อบจ.ชัยภูมิเร่งแก้ไข

0
10

ทุกข์ของชาวบ้าน อบจ.ชัยภูมิเร่งแก้ไข

2 สิงหาคม 2564 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการ นายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนตำบลท่าหินโงม จำนวน 2 เส้นคือ
1. ถนนเส้นห้วยหมากแดงบ้านใหม่บัวงาม หมู่ 3 หมู่ 7 เชื่อมต่อตำบลซับสีทอง
2. เส้นห้วยหมากแดงบ้านวังคำแคน หมู่ 7 หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงมเชื่อมต่อตำบลซับสีทอง
จากการสำรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เลขานุการนายก อบจ. ได้แจ้งให้ กองช่าง อบจ. ออกสำรวจและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ถนนเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ในเขตพื้นที่ต่อไป