อ.พบพระ ประชาคม รับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำสถานที่ พักคอย ของตำบลวาเล่ย์

0
4

อ.พบพระ ประชาคม รับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำสถานที่ พักคอย ของตำบลวาเล่ย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
มอบหมายให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายธวัชชัย คำแก้ว
หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอพบพระ ผอ. รพ. สตบ้านรวมไทย 16
และชุดสืบสวน อส.อ.พบพระที่ ๙ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพบพระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7ตำบลวาเล่ย์ จัดประชุมประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการขอใช้ หอประชุมโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 7 ตำบลวาเล่ย์ เพื่อจัดทำสถานที่พักคอยของตำบลวาเล่ย์ (CI) (Clระดับตำบล)
สถานที่เพื่อรักษาต่อในชุมชน ( มติที่ประชุม ประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นชอบ )
แต่ในส่วนที่ระดับหมู่บ้าน
ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยที่จะให้เป็นศูนย์พักคอยในชุมชนหรือหมู่บ้านครับ แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เป็นศูนย์พักคอยในระดับตำบล