ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานแห่งชาติปางสีดา” ชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ช่วงโควิด 19

0
7

รายงานข่าวจาก.ไตรรัตน์ มีวงษ์ จ.สระแก้ว
ข่าว.โควิด19 เริ่มระบาดหนัก สระแก้ว ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานแห่งชาติปางสีดา” ชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ช่วงโควิด 19


ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่10/2564 ลงวันที่ 17 ก.ค.64 เรื่องพื้นที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศให้พื้นที่ 53 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ โดยทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่จังหวัดสระแก้ว ถูกจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลำดับที่ 40 อีกทั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา ยังมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปีกลาย เราได้สั่งปิดอุทยานฯชั่วคราวมาแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาเปิดทำการวันที่1 พ.ค.63 ต่อมา ปลายปีเริ่มเกิดสถานการณ์โควิด19 ระบาดอีกครั้ง เราจึงได้ทำการปิดอุทยานฯเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 และสุดท้าย มาเปิดเอาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ต้นเดือนนี้ จนกระทั่ง ทางอุทยานฯได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ว่าจังหวัดสระแก้วและในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานฯ มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งที่ 1855/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19(ฉบับที่ 43)เพื่อเพิ่มมาตรการ ที่เข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันทั้งสกัดกั้นยับยั้งการแพร่ระบาด และตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้วเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ทางอุทยานฯยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของกรมอุทยานฯ และหากติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยผู้ที่มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด หรือสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่สำนักงาน 037-247948