“เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)!!

0
18

“เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)!!

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในระบบ Zoom ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 คดี

ได้แก่ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.9/2557 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ลูกหนี้ โดยมีเจ้าหนี้ร่วมประชุม และลงมติผ่านระบบ LED Vote จำนวน 429 ราย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับคำขอแก้ไขแผนซึ่งขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก 1 ปี และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.10/2557 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ลูกหนี้ มีเจ้าหนี้ร่วมประชุม และลงมติผ่านระบบ LED Vote จำนวน 362 ราย ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับคำขอแก้ไขแผนซึ่งขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก 1 ปี

ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะได้รายงานผลการประชุมและมติของเจ้าหนี้เพื่อให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาว่าจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยคำขอแก้ไขแผนตามมติที่ประชุมดังกล่าวหรือไม่โดยศาลได้กำหนดวันนัดพิจารณาทั้ง 2 คดี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1901 6854 , 06 5521 1930 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

###############################