มรภ.วไลยอลงกรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาค ภาคตะวันออก

0
20

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ภูมิภาค ภาคตะวันออก
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(มรวอ.) ประธานกรรมการการแข่งขันเปิดการแข่งขัน U2T แฮกกาธอน (Hackathon) ภูมิภาค ภาคตะวันออก
โดยการแข่งขัน แฮกกาธอน (Hackathon) เป็นแนวความคิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานจาก อว.กว่า 60,000 คน มาร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน
หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพตามความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับพื้นที่และสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การยกระดับการท่องเที่ยว 2.การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 3.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4.ศิลปวัฒนธรรม โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 300 ทีม หรือ 2,000 คน และให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศ จัดแข่งขันระดับภูมิภาค
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Hackathon ภูมิภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้น 41 ทีม โดยจัดการแข่งขันผ่านระบบ Zoom สำหรับคณะกรรมการที่ให้เกียรติในการตัดสินในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
3. นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี
4. ดร.อุทัย เจริญวงศ์ ที่ปรึกษาอิสระ รองประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน, สป.อว.(คลีนิกเทคโนโลยี)
5. นายชาคริต ยิ้มใย พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส, กองทุน พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
6. ดร. ธนธรรศ สนธีระ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามเนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด
7. ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
8. ผศ.อารีย์สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
9. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
10. ผศ.ดร. นิสา พักตร์วิไล คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ
11.ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โดยจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
ทีมสละสลึง มหาวิทยาลัยบูรพา
ทีมกองดินถิ่นดินปืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ทีมทับมาโมเดล มหาวิทยาลัยบูรพา
ทีมเปลือกทุเรียนมีค่า วังหว้า Go Green มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ทีมจิ๊หริด แบรนด์ (Jirid Brand) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำหรับทีมที่ชนะระดับภูมิภาคจะได้รับโล่รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท/ทีม เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่ง HACKATHON ระดับประเทศต่อไป.