นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

0
11

นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย และพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้