นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
14

📋 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำรงชีพ/ประกอบอาชีพ ซึ่งต้องกักตัว เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมลงพื้นที่ด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไผ่,อสม. และผู้ใหญ่บ้าน