วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จัด โครงการรักลูกห่วงลูก สาววัยใส & หนุ่มวัยมันส์

0
59

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์จัด
โครงการรักลูกห่วงลูก สาววัยใส & หนุ่มวัยมันส์


เมือวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R กิจกรรมสร้างภูมิรู้สู่ครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ซึ่งประสานงานโดย นางยศวดี สือพัฒธิมา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และทีมงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ทำการประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม (คลินิกวัยใส) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
จากสภาพสังคมปัจจุบันการดำรงชีพของครอบครัวไทยจำนวนมากดิ้นรนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชากรวัยแรงงานต้องเข้าสู่กระบวนการทำงาน พ่อแม่ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพ เป็นผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็กและเยาวชนขาดการดูแลและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม สื่อเหล่านี้มีผลเร่งเร้าให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันสมควร ด้วยความอ่อนด้อยในวัยวุฒิที่ขาดทักษะในการควบคุมอารมณ์ทางเพศของตนเอง เด็กหญิงและเด็กชายจึงมีเพศสัมพันธ์ โดยขาดทักษะและความเข้าใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศ อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางหลักในการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีจากทุกภาคส่วน โดยจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยังส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเสริมเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานศึกษา การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาในเบื้องต้น
สังคมไทยในปัจจุบันนี้ เรื่องปัญหาเด็กที่ท้องไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีสูงมาก เพราะการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ปกติของวัยรุ่น เด็กบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิต สามารถทำอะไรได้ตามใจตัวเองมากขึ้นและเรื่องเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปมากทำให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ง่ายมาก การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คือ การตั้งครรภ์ที่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายยังไม่พร้อม ในช่วงวัยรุ่นการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้เกิดความพร้อมทางภาวการณ์เจริญพันธุ์สูงมาก และส่วนมากยังเป็นนักเรียนอยู่ เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ อาจจะต้องออกจากโรงเรียน บางคนตัดสินใจด้วยการทำแท้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดทางศีลธรรมอย่างมาก การทำแท้งจะส่งผลกระทบจิตใจต่อผู้ทำ และยังส่งผลเสียต่อด้านร่างการอีกด้วย
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 6 ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังขาดบุคลากรครูที่จบในสาขาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การจัดการสอนรายวิชาเพศวิถีศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ภายใต้ชื่อ โครงการรักลูกห่วงลูก สาววัยใส & หนุ่มวัยมันส์ จัดกิจกรรมสร้างภูมิรู้สู่ครูที่ปรึกษา (รูปแบบออนไลน์) เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรด้านเทคนิคการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะครูและบุคลากรด้านเทคนิคการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 2) เพื่อจัดสื่ออุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 3) เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 4) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงแรก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดย
ระยะที่ 1 จัดอบรมโครงการรักลูกห่วงลูก สาววัยใส & หนุ่มวัยมันส์ จัดกิจกรรมสร้างภูมิรู้สู่ครูที่ปรึกษา ในรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online ตามมาตรการการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดให้ครูที่ปรึกษา จำนวนทั้งสิ้น 112 คน เข้ารับการอบรม (โดยจัดอบรมรูปแบบ On-site จำนวน 30 คน และส่วนที่เหลือเข้ารับการอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet มีกำหนดการอบรม จำนวน 1 วัน เพื่อนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดชั่วโมงการเข้าพบนักเรียนที่ปรึกษา (HomeRoom) เป็นประจำทุกสัปดาห์ในตารางเรียนของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น
ระยะที่ 2 จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนนครสวรรค์ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เข้าถึงนักเรียนนักศึกษาในทุกช่องทาง
ระยะที่ 3 จัดทำโครงการใจละลายสาววัยใส & รักปลอดภัยหนุ่มวัยมันส์ โดยคัดเลือกแกนนำนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ห้องละ 2 คน (เพศหญิง : 1 คน และ เพศชาย : 1 คน) เข้ารับการอบรมสร้างแกนนำในการเฝ้าระวังเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดส่งผ่านเพื่อนนักเรียน นักศึกษา (ภายหลังจากสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ) จัดอบรมในรูปแบบค่ายความรู้ เพื่อสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์