“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงผลการทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนและปิดการอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.)!!

0
17
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงผลการทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนและปิดการอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.)!!

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น) ได้มอบหมายให้ พันเอกเชาวลิต แสงคำ และ พันเอกพัทธพัส ไชยวิเศษ เป็นผู้แทนหน่วยรับฟังการแถลงผลการทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนและปิดการอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.) ซึ่งได้จัดขึ้นห้วงวันที่ 5 – 9 ก.ค.2564

โดยคัดเลือกผู้ที่สมัครใจในพื้นที่ อ.บ้านฝาง และ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นการอบรมในระบบออนไลน์โดยใช้ได้รับการสนับสนุนสถานที่โดย กศน. อำเภอบ้านฝาง กิจกรรมในการอบรมได้มีการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่กำหนด ตลอดจนฝึกให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเป็นอย่างดียิ่ง

ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) โดยจะทำหน้าที่ในการการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกองทัพและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################