ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 หมวด 3 ด้าน

0
4

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 หมวด 3 ด้าน การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จังหวัดนครสวรรค์ จากคณะผู้ตรวจประเมินฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
โดยได้นำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ร่วมกันรับชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินการฯ และตอบข้อซักถามจากคณะผู้ตรวจประเมิน ตามที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2564 จาก สำนักงาน ก.พ.ร.