จัดประชุมองค์การสิทธิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (อสมช.) อำเภอพยุหะคีรี

0
24
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จัดประชุมองค์การสิทธิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (อสมช.) อำเภอพยุหะคีรี


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา13.00 น ณ สวนฟ้าใส ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี. จ.นครสวรรค์ มีการประชุมเครือข่ายองค์การสิทธิการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งอำเภอพยุหะคีรี โดยมี. ร้อยตรีวุฒิพัฒน์ จิราพงษ์ รองปนะธานเครือข่ายองค์การใช้สื่อสารเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ เป็นประธาน การจัดประชุม. มีนางสาวกนกนุช หมีทอง ประธานเครือข่ายองค์การสิทธิการใช่สื่อเทคโนโลยีแห่งชาติ อำเภอพยุหะคีรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม. อาทิเช่น นายประเทือง. เหมือนเตย นายกสมาคมข้าราชครูบำนาญ นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิง. พร้อม กลุ่มเกษตรและประชาชน จำนวน 10 คนทั้งนี้เพื่อรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนของอำเภอพยุหะคีรีเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจต่อไป