“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา!!

0
8

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่องน้ำในทะเลสาบสงขลา!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการทำประมงด้วยเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (โพงพาง) ในร่องน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมหน่วยงาน อำเภอ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วม 30 คน

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเปิดร่องน้ำทะเลสาบในช่วงแรก โดยการรื้อถอนโพงพางในบริเวณที่มีการวางเครื่องมือโพงพางหนาแน่น และส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จะได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การใช้ร่องน้ำในทะเลสาบสงขลามีความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป!!

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”

###############################