ดร วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พูดถึงการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อความปลอดภัย ทันยุค ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0
9

ดร วิชาญ อิงศรีสว่าง
รองอธิบดีกรมประมง
พูดถึงการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อความปลอดภัย ทันยุค ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน