พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุม”หมู่บ้านรักษาศีล 5″

0
11

พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุม”หมู่บ้านรักษาศีล 5″

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ จากส่วนกลาง ในปี พ.ศ.2564