อธิการบดี มร.นว. ขอเมตตาพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) หารือเรื่องการจัดตั้ง รพ.และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ”

0
18

อธิการบดี มร.นว. ขอเมตตาพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) หารือเรื่องการจัดตั้ง รพ.และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ”

23 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เข้ากราบนมัสการพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” และการจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลตำรับยาสมุนไพร หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม

สำหรับโครงการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” จะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการบริการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ หลักสูตรการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก โดยจะใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกฯ