“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564!!

0
17

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564!!

เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564 

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น/ ผอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รวมทั้งชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการดำเนินโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลและเพื่อเป็นการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติและปรับปรุงแผนงานให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################