เปิดรับสมัคร เพียง 100 คน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคมหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

0
79

หลายคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว
หางานทำไม่ได้
หรือแม้แต่บางคนได้งานแล้ว
แต่ต้องหยุดทำงาน
เพราะสถานการณ์ COVID -19
ลองพิจารณาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
ของ คณะพยาบาลศาสตร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรียนเพียง สองปีครึ่ง
จบแล้ว มีงานทำแน่นอน
เพราะประเทศไทยยังขาดพยาบาลอีกมาก

เปิดรับสมัคร
เพียง 100 คน
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง
10 กรกฎาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.nurse.pccms.ac.th
Line: @918akqee (Faculty of Nursing)
Facebook: @nurse.pccms
โทร คุณสราวุธ ประสานทอง 089-671-0633 (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ การประกอบอาชีพ เช่น ตาบอดสีรุนแรง หูหนวกหรือหูตึง เป็นต้น และ มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว
ศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที่สามารถเทียบโอนได้
(ไม่เกิน 5 ปี)
ผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศ เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์