พังงา เตรียมฟื้นชีวิตฝายกั้นคลองพังงาให้กลับมากักเก็บน้ำได้ พร้อมพัฒนาเป็นจุดเช็คอิน

0
5

พังงา เตรียมฟื้นชีวิตฝายกั้นคลองพังงาให้กลับมากักเก็บน้ำได้ พร้อมพัฒนาเป็นจุดเช็คอิน
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำฝายกั้นคลองพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการปรับปรุงและพัฒนาฝายกั้นคลองพังงาที่ได้ทำการก่อสร้างในคลองพังงาบริเวณด้านหลังสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ตัวฝายมีความยาว 120 เมตร ประตูบังคับน้ำ 8 บาน แล้วเสร็จไปเมื่อกลางปี พ.ศ.2556 ด้วยงบประมาณ 41.9 ล้านบาท เพื่อใช้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก บรรเทาการกัดเซาะพังทลายตลิ่งริมคลองพังงาบริเวณปลายน้ำ ลดความเร็วของน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ปัจจุบันฝายแห่งนี้มีการทับทมของตะกอนดินทรายทั้งด้านหน้าและด้านหลังฝาย ในขณะที่ตัวฝายเองเกิดการชำรุดทำให้น้ำลอดผ่านใต้อาคารบังคับน้ำจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ในวันนี้ที่ประประชุมได้หารือกับคณะกรรมการฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อทำการสำรวจโครงสร้างและแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆเพื่อให้ฝายกลับมาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง พร้อมกับปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เช็คอินอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาต่อไป