นายอำเภอตรอน ได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

0
14

นายอำเภอตรอน ได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กรรมการหมู่บ้าน (กม.)และจิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กรรมการหมู่บ้าน (กม.)และจิตอาสา ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
@ รณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในโรงเรียนบ้านข่อยสูง และชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลข่อยสูง
2. ด้านบริหารงาน
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการ และมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกัน COVID–19 และทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายเพื่อปัองกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
@บ้านไร่ หมู่ 5 ตำบลน้ำอ่าง
@บ้านเนินสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลน้ำอ่าง
3.ด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจตราเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน แนะนำผู้สัญจรไปมาการใช้รถใช้ถนนสวมใส่หมวกนิรภัยและแนะนำตักเตือนประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัย Mask และวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการ D M H T T A
@ บ้านข่อยสูง หมู่ที่ 1 ตำบลข่อยสูง
@ บ้านนิคมบึงพาด หมู่ที่ 6 ตำบลหาดสองเเคว
@ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)