ฝ่ายปกครอง อบต.ประชุมชี้แจงกรณีเคสผู้ป่วย COVID-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ของบ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา

0
25
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ฝ่ายปกครอง อบต.ประชุมชี้แจงกรณีเคสผู้ป่วย COVID-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ของบ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา ณ.อาคารเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน บ้านคีรีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
–นายนวพล รอดสังข์ ปลัดอำเภอพบพระ ปลัดประจำตำบลรวมไทยพัฒนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19 ) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ร่วมกับนายบัญชา อินหล่อ รองนายกอบต.รวมไทยพัฒนา นายวีรพงศ์ แสนหาญชัย รองนายกอบต.รวมไทยพัฒนา นายวานิช แซ่ย่าง เลขานุการนายกอบต.รวมไทยพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ เกื้อทวีกุล รองปลัด อบต.รวมไทยพัฒนา นายนนทพัทธ์ องการ จพง.สาธารสุขชุมชนชำนาญงาน รรก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.รวมไทยพัฒนา นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ กำนันตำบลรวมไทย สาธารณสุข ประกอบด้วยนายภิรมย์ ภู่นวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหาร นายเจริญ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทยพัฒนา6 นายเหน่งไม้ อย่างคุณธรรมผู้ใหญ่บ้านบ้านคีรีน้อย พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

–มีแนวทางในการแก้ไขดังนี้ มาตรการให้กักตัวเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพ ให้ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังคนเข้าออก ซึ่งในช่วงนี้ให้ออกมาตรการห้ามบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้าพื้นที่ ให้อบต.รวมไทยพัฒนาดูแลด้านการช่วยเหลือด้านสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อให้ผู้ที่กักตัวจะได้ไม่ลำบากและคณะได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อสอบถามอาการและความต้องการเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป