อ.พบพระ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ ทดแทนป่าไม้ที่เสียหายจากการบุกรุก และการเกิดไฟป่า

0
11

อ.พบพระ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ ทดแทนป่าไม้ที่เสียหายจากการบุกรุก และการเกิดไฟป่า


เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่
อ.พบพระ จ.ตาก
ถ้าเข้าพื้นที่อำเภอพบพระ
จะมองเห็นองค์พระ ตั้งอยู่ บ้านห้วยนกแล ในพื้นที่ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
ฐานพระบ้านห้วยนกแล
มีพระพุทธมหาราชกิติเฉลิม พระพุทธรูป สร้างเฉลิมพระเกียรติพระ มหาราช เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542
ในวันนี้
ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตชด. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครูนักเรียน
ประชาชนจิตอาสา จำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมปลูกต้นไม้ และตระหนักเห็นคุณค่ากาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ของอำเภอพบพระ ให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
กล่าวว่า
การปลูกต้นไม้ในวันนี้
รณรงค์ปลูกต้นไม้ Green Day
รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พศ.2564
บริเวณฐานพระ บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระจังหวัดตาก
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอพบพระ และเป็นการทดแทนป่าไม้ที่เสียหายจากการบุกรุกและการเกิดไฟป่า
เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับภาคประชาชนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน
เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของชาติในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายอำเภอพบพระกล่าวต่ออีกว่า
ต้นไม้ที่ปลูกเช่นต้นประดู่ ต้นตะเคียนทอง ต้นยางแดง ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นทองอุไร
จำนวน 500 ต้น
และ อำเภอพบพระมีนโยบายปลูกต้นไม้ทุกวันพุธ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตามท้องถิ่นต่างๆ ตามหน่วยงานต่างๆ
โดยพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่องป่าชุมชนในแต่ละตำบลพื้นที่ของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,999 ต้น
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน