นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4

0
144

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ทั้งนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางคนึง เนื่องสนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นายธนากร กาญจนสุข นางสาวไพริน มะหมื่น (ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย) นายดุสิต เดชาธิคม นายยศพร เค้าโครง (ผู้แทนจาก ธ.ก.ส.) นางสาวสิรินธร คำตันสมบัติ (ผู้ช่วยผู้จัดการ SME D Bank) นางกรองกาญจน์ ทองเลิศ (ผู้แทนจากธนาคาออมสิน) เข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบ ZOOM ด้วย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถติดต่อขอรายละเอียดการกู้เงินตามโครงการฯ ได้ระหว่างวันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันการเงิน 5 แห่ง (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)