การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและฝ่ายความมั่นคงพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด -19 และวางนโยบายนายําเภอคนใหม่

0
5

ข่าว/การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและฝ่ายความมั่นคงพร้อมคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 6/2564 ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด -19 และวางนโยบายนายําเภอคนใหม่

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อําเภอคลองใหญ่ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและคณะกรรมการโรคติดต่ออําเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาวัคซีนเตรียมเอามาฉีดให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆในอําเภอคลองใหญ่ พร้อมให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เร่งหาสอบถามประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน ตลอดจนคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ในคณะกรรมการฯจัดขึ้น สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อและหน่วยงานในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ทั้งในระดับประเทศ และรับพื้นที่อําเภอโดยในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอสถานการณ์ในภาพรวม สถานการณ์โควิด-19 ความก้าวหน้าผู้รับการกักตัว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้เข้ารับการคัดกรองตรวจหาเชื้อตามสถานที่ต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดตรวจแต่ละสถานที่โดยได้มีการเชื้อไปตรวจรอผลแต่ละสถานที่ยังไม่พบเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่พบว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดในระลอกนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอการเตรียมพร้อมแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ ที่จะต้องนําประชาชนทั่วไปมาฉีดวัคซีนให้ได้คบจํานวนของทางรัฐบาลที่ได้วางมาตรการไว้ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ ได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในปี 2564 โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา เป็นต้น และโครงการช่วยเหลือต่างๆของทางรัฐบาล ในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เช่น อุทกภัย วาตภัย ซึ่งจําเป็นต้องขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยเท่านั้น ที่สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ และเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จึงแจ้งมายังหน่วยงานในพื้นที่จัดประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะที่บริเวณสถานที่ราชการต่างๆเป็นต้นไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด