จังหวัดนครสวรรค์” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอชุมตาบง

0
94

จังหวัดนครสวรรค์”
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอชุมตาบง

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พื้นที่แปลง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขานางฟ้า ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมงานกองช่าง อบต.ปางสวรรค์ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ บ้านเขานางฟ้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปางสวรรค์ ณ พื้นที่แปลง นายวิชาญ กล้ามนัส เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕
สถานีข่าว CNS พช. ชุมตาบง รายงาน