องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ
โดยคณะองคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดแผนงานดำเนินการ 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2564-2566 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 2,500 ไร่
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 9,000 ไร่
และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566 เมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 20,000 ไร่ และฤดูแล้งในเขตพื้นที่บางส่วนของโครงการได้ประมาณ 6,000 ไร่
จากนั้นองคมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่จะดำเนินก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดฯ และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ โอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านรับทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
กาญจนา เกตุทองมา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่