ข่าว ผอ.ศปพร. ส่งเสริมและผลักดันให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกกระเพรา โหระพา พืชเศรษฐกิจ ลดต้นทุน พลิกชีวิต สร้างรายได้

0
6

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/27 พ.ค.64/086-2896806
ข่าว ผอ.ศปพร. ส่งเสริมและผลักดันให้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปลูกกระเพรา โหระพา พืชเศรษฐกิจ ลดต้นทุน พลิกชีวิต สร้างรายได้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 1100 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก อรรตชัย ประสพบุญ รองเสนาธิการ กองพลทหารราบที่15 / เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พันโท พัศวีร์ โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่152 และคณะ ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์แพะและแกะ หมู่ที่ 6 บ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เพื่อตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร ของนางสมจิตร แซ่ซิ้ม ซึ่งได้ปลูกกระเพรา และโหระพา จำนวน 2 ไร่ โดยได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมทั้งบูรณาการ ขั้นตอนการปลูก และวิธีดูแลรักษา ตลอดจนวิธีขยายพันธุ์ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา ต่อยอด มาปรับใช้ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกฟาร์มฯ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้
สำหรับ กระเพรา และโหระพา เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อการบริโภคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางค์ จึงทำให้ความต้องการของตลาดนั้นมีโดยตลอด หรือในบางช่วงเวลาอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้พี่น้องเกษตรกรหันมาสนใจปลูก กระเพรา และโหระพา เป็นจำนวนมาก ซึ่งการปลูก กะเพรา และโหระพา เป็นพืชดูแลง่าย ไม่ค่อยเป็นโรค เก็บขายได้ทั้งปี  แต่เพื่อให้เจริญงอกงามดี ก็แค่ใส่ปุ๋ยให้ 20 วัน ต่อครั้ง แล้วรักษาตามปกติ มันจะแตกขึ้นของมันเอง พอหลังจากต้นโตได้ขนาดที่เราต้องการแล้ว เราจะเก็บเกี่ยวได้ทันที สำหรับรายได้ราคาของกระเพรา และโหระพา ก็ขึ้นอยู่กับตลาดว่าราคาเท่าไหร่ ในจำนวนพื้นที่ 2 ไร่
นางสมจิตร เล่าว่า ตนเองขายได้ วันละประมาณ 800 – 1000 บาท เป็นขั้นต่ำ เมื่อปลูกและมีการจัดการที่ดี กระเพรา และโหระพา สามารถเจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตที่สูง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญเมื่อปลูกไปแล้วต้นมีอายุสามารถอยู่ได้นานถึง 5 ปี ทำให้การปลูกไม่จำเป็นต้องลงทุนในเรื่องของการซื้อต้นพันธุ์ใหม่ เป็นการเสริมสร้างรายได้อีกช่องหนึ่งได้อีกด้วย