สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนออกเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมกันหมู่ ก่อนเปิดภาคเรียน

0
2

สมาชิกวุฒิสภา จัดโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนออกเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุมกันหมู่ ก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครูในจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสรับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียน ในนามโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชน
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เนื่องจากโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนให้กับคณะครูของจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงและเคยมีเหตุการณ์เผยแพร่เชื้อไปสู่นักเรียน จนเกิดเหตุการณ์.รพ.สนามขนาดจิ๋วที่ เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งที่ผ่านมาทางวุฒิสภาต้องขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงศึกษาธิการที่รับฟังข้อมูลจากพื้นที่แล้วนำข้อมูลเข้า ครม.จนเป็นนโยบายฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรในพื้นที่สีแดง (5 จังหวัด) ในเวลาต่อมา และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่รับประสานข้อมูลกับ เขตพื้นที่สถานศึกษ.และหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด รวมทั้งประสานงานให้เกิดการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ รวมทั้ง ศบค.เชียงใหม่ที่ประสานรับข้อมูล การฉีดวัคซีนและสาธารณสุข ที่จัดสรรวัคซีนเร่งด่วนในเบื้องต้น 5,000 เข็มแรกให้กับครูและบุคลากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ของ รพ.นครพิงค์และเครือข่ายที่มาช่วยฉีดวัคซีนในครั้งนี้
ทั้งนี้ปัจจุบันครูและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สำรวจมีจำนวน 20,025 คน สมัครใจฉีดเบื้องต้น 10,720 คน โดยกำหนดฉีดระหว่าง 22 – 23 พฤษภาคม 2564 จำนวน 4,000 เข็มในเขตพื้นที่อำเภอเมือง (วันละ 2,000 เข็ม) อาทิตย์ต่อไปจะฉีดที่ .อ.แม่ริม / หางดง.และทยอยฉีดให้ครบตามจำนวน
อย่างไรก็ตามทางโครงการวุฒิสภาพบปะประชาชนได้ฝากให้ทางครูและบุคลากร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบและช่วยการลงทะเบียนขอรับการฉีดในโอกาสต่อไป