นายอำเภอพบพระ เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

0
29

นายอำเภอพบพระ
เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน/พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด


ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเจริญมิตร หมู่ที่8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาภัยจากยาเสพติด และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเจริญมิตร หมู่ที่8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมแห่งจิตใจ ของคนในหมู่บ้านชุมชนและเป็นแหล่งสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านชุมชน
เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ด้านประวัติหมู่บ้านชุมชนและด้านการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
ใช้เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็น ในการเสริมสร้างคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเกิดองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน
พิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและการต่อยอดเงินทุนปัญญา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับสมาชิกที่ผ่านการรับรองครัวเรือนปลอดภัย จำนวน 30 ครัวเรือน
โดยมีผู้เข้าร่วมปลัดสมศักดิ์ พรมมา ทหารบก.ควบคุมฉก.ร.4 ร.อ.อาสนะ แป้นเมือง หน.ชพส.3103 ร.อ.สวง คำมา หน.ชวกม.7 ร.ท.วีระศักดิ์ โชติพรม หน.กบข.3101 ร.ต.ราเชนทร์ มานนท์ ร.ต.บรรพชิต อุดม ร.ท. เกษม ไชยทิพย์ หัวหน้าชพส. 3101 ร้อยโทธีระพลหัวหน้าชพส. 3106
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ พัฒนาการอำเภอพบพระ สัสดีอำเภอพบพระผู้ใหญ่บ้านเจริญมิตร ผอ.รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒา1ครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา1เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมาชิกอบต. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ชวลิต วิกุลขัยกิจ/รายงาน