เทศบาลตำบลท่าตะโกและกองสาธารณสุขและสิ่งได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในโครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมรับบริการลงชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

0
9

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าตะโกและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาล นายสมพล โพธิ์อ่อง รองปลัดเทศบาล นายสถาพร ชวลิตพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายอภิเดช ปัญสุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาล นายอรรถพล ไพรวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นายคุณภัตร์ ภู่กระจาย สมาชิกสภาเทศบาล และนางน้ำเพชร เสมอเหมือน สมาชิกสภาเทศบาล ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในโครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมรับบริการลงชื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาคมการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และการสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หน้าบ้านนางสาวรัชนก อยู่เทียน