“กรมบังคับคดีเลื่อนประชุมแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย!!

0
14

“กรมบังคับคดีเลื่อนประชุมแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย!!


​​ นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนและคำขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ก่อนจะพิจารณาวาระการประชุมในหัวข้อพิจารณาลงมติคำขอแก้ไขแผน มีเจ้าหนี้ 20 ราย ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เนื่องจากมีคำขอแก้ไขแผนหลายฉบับ เจ้าหนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ทัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่า การขอแก้ไขแผนเป็นการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของเจ้าหนี้ที่มาร่วมประชุม ตามมาตรา 90/49 แห่งพรบ.ล้มละลายฯเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูไป ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยจะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการลงมติในวันดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะใช้ระบบ LED VOTE ณ ห้องประชุมกรมบังคับคดี ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

โดยเจ้าหนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมายเลข โทรศัพท์ 0 2887 5095-7 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th