นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

0
6
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นายอำเภอพบพระ
เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา09.00น.
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เป็นประธานเปิดประชุม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564
ณ.หอประชุมอำเภอพบพระ จ.ตาก
แนะนำข้าราชการมาใหม่
1. นายสุกิจ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพบพระ
2. นายพีรพงศ์ ยวนตา นักวิชาการพัฒนาชุมชน

วาระการประชุม
แจ้งคำสั่งจังหวัดตากและแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก (นำเสนอโดยปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ)
จังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากแจ้งว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 อันเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล โดยผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกที่ มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากตามมติที่ประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) จังหวัดตาก
และมาตรการป้องกัน…
และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ในตลาด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดินจังหวัดตาก และได้จัดทำเป็นคำสั่งจังหวัดตากขึ้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ประกาศรายชื่อจังหวัดที่ผู้เดินทางมาและเข้าพำนักพักค้างแรมในจังหวัดตากจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตนเอง (Home Quarantine) (ฉบับที่ 4)

ด้านสาธารณสุขอำเภอพบพระ
เดือนเมษายน 2564 อำเภอพบพระ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้าปาก
ตำบลวาเล่ย์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย
ตำบลคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย
ตำบลรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย
เดือน เมษายน 2564 อำเภอพบพระ พบผู้ป่วยเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกที่ตำบลช่องแคบ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย

หัวหน้า สาธารณสุขอำเภอพบพระ(ประชาสัมพันธ์) เรื่อง การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19ในรอบนี้เราให้ลงทะเบียนในกลุ่มของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง นะคะ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ค่ะ
1. จองผ่านไลน์หมอพร้อม
2. จองที่ฝ่ายงานควบคุมโรคและสุขาภิบาล อาคารส่งเสริมสุขภาพ (ตึกสีชมพู) ชั้น 2 โรงพยาบาลพบพระ
3. ทางโทรศัพท์ 055-569211 ต่อ 119
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ โทร 055-804232
5. รพ.สต.หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน
สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนผ่านช่องทาง 3-5 โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย

กศน.อำเภอพบพระรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาทุกระดับชั้นภาคเรียนที่1/2564ถึงวันที่15พฤษภาคม 2564สมัครได้ที่กศน.อำเภอหรือกศน.ตำบลทุกแห่ง
ทหารบก.ควบคุมฉก.ร4
ขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือ ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝากผู้นำ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ใด้รับทราบ โดย.เฉพาะเรื่องแรงงานหรือแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน เข้ม การต้องไม่มี เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์
นายอำเภอพบพระ
เน้นย้ำ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอพบพระ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิค 19 และย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โดยใส่แมสทุกครั้ง
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน